IPCA Past Presidents

1Mr. N. S. Rao1967 – 1968
2Mr. V. H. Pancholi1969
3Mr. K. P. Siganporia1970
4Mr. O. G. Rajulu1971
5Mr. Dipak R. Shah1972
6Mr. A. S. Goel1973
7Mr. P. S. Pruthi1974 – 1975
8Mr. S. P. Gurwara1976
9Mr. Parag Heble1977
10Mr. C. A. Parikh1978
11Mr. V. S. Shekhawat1979
12Mr. V. H. Pancholi1980
13Mr. Dipak R. Shah1981
14Mr. K. P. Siganporia1982
15Mr. Adolf Decouto1983
16Mr. M. R. Bajikar1984
17Mr. K. N. Shivshankar1985
18Mr. S. M. Lotlikar1986
19Mr. C. I. Anand1987 – 1988
20Mr. Jatindra N. Shah1989 – 1990
21Mr. P. S. Pruthi1990 – 1992
22Mr. Sandeep Gurwara1992 – 1994
23Mr. Sunil Surkund1994 – 1995
24Mr. H. S. Vyas1995 – 1997
25Mr. H. L. Bhatt1997 – 1999
26Mr. B. S. Pruthi1999 – 2000
27Mr. Anil S. Rao2000 – 2002
28Mr. Ravindra Ahuja2002 – 2005
29Mr. M. Balagopal2005 – 2007
30Mr. Ravi Vyas2007 – 2009
31Mr. Udayan Ghosh2009 – 2011
32Dr. K. Malla Reddy2011 – 2013
33Mr. Jayant Dandawate2013 – 2015
34Mr. Raju Parulkar2015 – 2017
35Mr. Jaldhi R. Trivedi2017 – 2019